By sarthi support

શનિવાર, 25 નવેમ્બર, 2023

લેખનરૂઢિ અને ભાષાશદ્ધિ | std 12 gujarati imp 2023 | gujarati grammar std 12 by Vaghela Vishal { Sarthi Support }

 ⊙ લેખનરૂઢિ અને ભાષાશુદ્ધિ સુધારો ⊙

1 એતો ભારતના સુવિખ્યાત પ્રખ્યાત ક્રાંતિકારી પુરુષ હતા

 → એ તો ભારતના એક પ્રખ્યાત ક્રાંતિકારી પુરુષ હતા. 

2 હવારથી હાંજ સુધીમાં સેંકડો ચીજોની તેમને જરૂર પડે છે. 

→ સવારથી સાંજ સુધીમાં સેંકડો ચીજોની તેમને જરૂર પડે છે.

3 વગરમાગ્યે, માગ્યાવગર,ટાણાસર આપી જનાર વિરલ હોય છે.

→  વગરમાગ્યે, ટાણાસર આપી જનાર વિરલ હોય છે.

4 ગીતાનું એક નિસૂલ્ક વર્ગ ચલાવ્યું. 

→ ગીતાનો એક નિઃશુલ્ક વર્ગ ચલાવ્યો. 

5 ટાઢ ઠંડી જિરવવી એ ભોજાને માટે નવી નહોતી. 

→ ટાઢ જીરવવી એ ભોજાને માટે નવી નહોતી.

 6 ઝટ માગી લે ઈનામ ભોજા પોસ્ટ-માસ્તરે ફરી કહ્યું. 

→ ‘ઝટ ઈનામ માગી લે, ભોજા !’’ પોસ્ટ માસ્તરે ફરી કહ્યું. 

7 ગીધદષ્ટિ ગીધુભાઈ અને મીષ્ટિ મેનાબહેન તે દેખાડી ગયા.

→  ગીધદૈષ્ટિ ગિધુભાઈ અને મીનીદૃષ્ટિ મેનાબહેન તે દેખી ગયા. 

8 આગળ જતા અમારો માર્ગ પથ એકદમ ઊંચાઈમા આવી ગયો.

→  આગળ જતાં અમારો માર્ગ એકદમ ઊંચાઈમાં આવી ગયો. 

9 ચંદનવાડી આગળ શેષ નદી વધુ ઘાટિલો વળાંક લે છે. 

→ ચંદનવાડી આગળ શેષ નદી બહુ ઘાટીલો વળાંક લે છે.

 10 તારી આખો માં નિરંતર આ ગજ વરસ્યા કર છે. 

→ તારી આંખોમાં નિરંતર આગ જ વરસ્યા કરે છે.

11 અનુરુદ્ધે તરત જ શરત પ્રમાણમાં માતાના ખાજાં મોકલવા કહેવરાવ્યું.

→ અનુરુદ્ધે તરત જ શરત પ્રમાણે માતાને ખાજાં મોકલવા કહેવરાવ્યું.

12 ભારતમાં સરકાર લોકોના, લોકો માટે ચલાવાની અને લોકોથી હોવી જોઈએ.

→ ભારતની સરકાર લોકોના, લોક માટે ચલાવેલી અને લોકોની હોવી જોઈએ.

13 શું ૨- ૨ જોડ લુગડા વેત રાવી લે.

→ એક શું બબ્બે જોડ લુંગડા વેતરાવી લે.

14 જીવલી એ નવ જાત બાળકને છાતિએ લિધું. 

→જીવલીએ નવજાત બાળકને છાતીએ લીધું.

15 ભોજો ગીરની અંદર જઈને ૩ વાર તલ બાવળ કાપિ આવ્યો.

→  ભોજોગિરની અંદર જઈને ત્રણવાર તલબાવળ કાપી આવ્યો. બેઠો

16 મહીપ ઊપર કળી કાળ બેઠો 

→ બેઠો,મહિષ ઉપર કળિકાળ

17 ગીતા નો નિઃશુલ્ક મફત વર્ગ ચલાવ્યો

→ ગીતાનો નિઃશુલ્ક વર્ગ ચલાવ્યો.

18 મારે પત્ર બાપુમાં નામ લખ્યો. 

→ મેં પત્ર બાપુનાં નામે લખ્યો.

19  રજુ કામ હતું. તબીયન સુધારવાનું.

→  બીજું કામ હતું તબિયત સુધારવાનું

20 મોટા કઈ માંદા સાજા તો નહી હોય 

→ મોટા કંઈ માંદાસાજાં તો નહીં હોય ? 

21 કોઈન આંખે માં ચીત રાવિ જુઓ 

→ કોઈને આંખોમાં ચિતરાવી જુઓ

22 રેત ની સિસિ ન ઊલ ટાવી જૂઓ

→  રેતીની શીશીને ઉલટાવી જુઓ 

23 શ્યામ રન્ગ સમિ પે ન જાવું.

→  શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું. 

24 મેં તો અંગર ચદણના ચૂલા કરમા

→  મેં તો અગર ચંદણના ચૂલા કર્યા. 

25 પણ ખમરાં ગણમાં તો સત્રુ હતા ને ? 

→ પણ સમરાંગણમાં તો શત્રુ હતા ને ? 

26 હવે તમા રે પથ ની સ કંટક થયો.

→  હવે તમારો પંથ નિષ્કંટક થયો.

27  ધન ધન તને દેવી અને રીકોઈ ઉરમીલે

→  ધન્ય ધન્ય તને દૈવિ ! અનેરી કોઈ ઊર્મિલે

28 ભાવ નગર ખાબો ચિયા જેવું છે

→  ભાવનગર ખાબોચિયા જેવું છે. 

29 કોઈ અનુ ચીત ઠરાવ પશાર ન થયો. 

→ કોઈ અનુચિત ઠરાવ પસાર ન થયો.

30  વીષના પ્યાલા ગીરધર લાલે આરોગ્યા

→  વિષના પ્યાલા  ગિરધરલાલે આરોગ્યા

31  ગરભાવશ માં શુકદેવ જીને લાગયા.

→ ગર્ભવાસમાં શુકદેવજીને લાગ્યા. 

32 નિલાં બર કાલી કચુકિ ના હેરૂં ? 

→ નીલંબર કાલી કચુંકિ ના પહેરૂં ? 

33 એને મા રા હાથ આંખો દાબિ દિધા

→ એણે મારા હાથ આંખે દાબી દીધા 

34 એનિ આંખમાંથી આસું સરી રહ્યા હતા.

→ એની આંખમાંથી આંસું સરી રહ્યા હતા. 

35 દેવ રાજ અતિતે શરી રહ્યો હતો.

→  દેવરાજ અતીતમાં સરી રહ્યો હતો.

36 એ કોઈ પાર કું ઘર નથિ.

→  એ કાંઈ પારકું ઘર નથી.

37  ૮-૧૦ આના રિળ આ વે છે. 

→આઠ -દસ આના રળી આવે છે. 

38 ૧૨ વરસ સુધિ ગુરૂને ઘર રહિયો 

→ બાર વર્ષ સુધી એ ગુરૂને ઘેર રહ્યો. 

39 પ્રભુના ગ્નાન નું શીક્ષણ મળિયું નથિ. 

→પ્રભુના જ્ઞાનનું શિક્ષણ મળ્યું નથી. 

40 ૫૨શન ઘણો જ ગંભિર હતો. 

→ પ્રશ્ન ઘણો જ ગંભીર હતો.

41 મોટાંઓ સૌથી નાના છોકરા ની વાત સાંભળતા જ ન હોતા. 

→ મોટાંઓ સૌથી નાના છોકરાની વાત સાંભળતાં જ નહોતા. 

42 આ દુનિયા ના શાણાઓ ના દુનિયાદારી જાણે.

→  આ દુનિયાના શાણાઓન દુનિયાદારી જાણે. 

43 તું મોહન ના મુખપર મ્હાલે, 

→ મોહનના મુખ પર મ્હાલે, 

44  તુ જ વિના નાથને નવચાલે.

→  તુજ વિના નાથને ન ચાલે. 

45 જીવનમાં પણ આ જ પ્રકારથી અંત છે ને ? 

→જીવનનો પણ એ જ પ્રકારનો અંત છે ને ? 

46 દરિયાકાંઠે દીવા દાંડી રાત્રે ભૂલેલાં ભટકેલાં ને રસ્તો ચીંધે. 

→ દરિયાકાંઠે દીવાદાંડી રાત્રે ભૂલેલાં ભટકેલાંને રસ્તો ચીંધે.

47 મોટાં ભાઈ બહેન નાના ભાઈને ઘેર આવ્યાં હતાં.

→  મોટાં ભાઈબહેન નાના ભાઈને ઘેર આવ્યાં હતાં.

48  દયા પ્રીતમને પૂરણપ્યારી, તુને અળગી ન મૂકે મુરારિ.

→ દયાપ્રીતમને પૂરણપ્યારી, તુંને અળગી ન મૂકે મુરારિ. 

 49 કવિ માનવ સહજ લાગણીઓ થી ૫૨ છે એવું નથી. 

→ કવિ માનવસહજ લાગણીઓથી પર છે એવું નથી. 

50 હું પણ કહું છું જે છે તેહવેજ છે. 

→ હું પણ કહુ છું જે છે તે હવે જ છે.

51  બાર બાર વરસ વનવગડામાં આથડ્યો. 

→ બારબાર વરસ વનવગડામાં આથડ્યો.

52 સોહામણા કશ્મીર નો સૂર્યોદય નો તેઅભિરામ સમય હતો.

→  સોહામણા કશ્મીરનો સૂર્યોદયનો તે અભિરામ સમય હતો. 

53 થોડીવારે ગિધુભાઈ આવ્યાને કહે, 

→ થોડી વારે ગિધુભાઈ આવ્યા ને કહે

54 ઝીણા ઝીણા દાણા દેખાય છે. 

→ આમાં તો ઝીણાઝીણા દાણા દેખાય છે. 

55 ત્યારે એજ પ્રમાણે સમજકે પરમેશ્વર અહીં જ છે. 

→ ત્યારે એ જ પ્રમાણે સમજ કે પરમેશ્વર અહીં જ છે. 

56 મારે તમને જમાડીને પછી જ તેજગતિવાળી રિક્ષામાં બેસાડવાછે.

→  મારે તમને જમાડીને પછી જ તેજ ગતિવાળી રિક્ષામાં બેસાડવા છે. 

57 વાદળાં થાયને વરસાદજ ન પડે એવું તો હોય ? 

→ વાદળાં થાય ને વરસાદ જ ન પડે એવું તો હોય ?

58  આ રહ્યો દુર્યોધન, રાની આંખો જોઈ રહ્યો ? 

→ આ રહ્યો દુર્યોધન, રાતી આંખે જોઈ રહ્યો અમારું 

59 રોજબરોજનું રોજિંદુ કામ ચાલતું હતું.

→  અમારું રોજિંદુ કામ ચાલતું હતું. 

60 તે ગરમ થઈ ગયો અને ભાર પૂર્વક બોલ્યો.

→  તે ગરમ થઈ ગયો અને ભારપૂર્વક જ બોલ્યો.

61  પરંતુ ત્યાં બોલાવુ પડેલું એથી ખૂબ લાભ થયો.

→ પરંતુ ત્યાં બોલવું પડ્યું, એથી ખૂબ લાભ થયો.

62  બાપુએ જાણો મારું ઘડતર કરવાનું નક્કીજ કરી લીધેલું . 

→ બાપુએ જાણે મારું ઘડતર કરવાનું નક્કી જ કરી લીધેલું. 

63 ગીતાને સ્થિતપ્રજ્ઞને લક્ષણ આવે છે. 

→ ગીતામાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો આવે છે.

64  કુવામાંથી સીંચી ને બળદોને, ગાયોને પાણી પાયું. 

→કુવામાંથી સીંચીને બળદોને, ગાયોને પાણી પાયું

ADS 1

વધુ મટિરિયલ મેળવવા નીચે ક્લિક કરવું

વિધાર્થીઓ માટે

WHATSAPP

gifs website

Popular Posts

લેબલ્સ